"Învăţământul ar trebui astfel conceput, încât ceea ce oferă să fie perceput ca un dar nepreţuit, şi nu ca o datorie apăsătoare." (Albert Einstein)
Colegiul "Brad Segal" Tulcea
Proiect interdisciplinar de grup realizat în cadrulReţelei Parteneriale


Titlul proiectului
„Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea – factori de creştere a calităţii în IPT”
Perioada
Semestrul II / an şcolar 2011-2012


Locul desfăşurării
Colegiul „Brad Segal” Tulcea


Grup ţintă
 • 60 elevi clasele IX - XII


Coordonatori proiect:
Echipa de proiect
 • Profesor: Filipescu Irina
 • Prof. Moldoveanu Aida Corina
- Prof. Chirilă Nicoleta
- Prof. Trică Cornelia
- Prof. Rus Daniela
- Prof. Gherghişan Ecaterina
- Prof. Luca Elena
- Prof. Stănculeanu Cornelia
- Prof. Matroz Mihaela Felicia


Obiectivul general
Stimularea participării personalului la activităţile de formare şi cooperarea cu părţile interesate externe pentru susţinerea dezvoltării capacităţilor şi îmbunătăţirii calităţii şi pentru creşterea performanţelor


Motivaţia proiectului
Abordarea disciplinară a unui subiect conduce, în cele din urmă, la secătuirea creaţiei ştiinţifice, redusă la simpla tehnică de cercetare, monotonă şi strict specializată într-un domeniu limitat. Ea tinde să creeze bariere între grupele de specialişti, izolându-i de comunităţile ştiinţifice.
Se consideră, în general, că există următoarele niveluri de întrepătrundere ale disciplinelor : multidisciplinaritate, interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate.
Noţiunea de transdisciplinaritate constă în studierea şi cercetarea făcută nu numai din punctul de vedere al unei singure discipline, ci din punctul de vedere al mai multor discipline în acelaşi timp. Subiectul, prin această cercetare multidisciplinară, va ieşi îmbogăţit.
Interdisciplinaritatea are un scop diferit de cel al transdisciplinatitătii, ea presupune fenomene, concepte şi legi generale comune mai multor discipline ce analizează în contexte cât mai variat posibile, pentru a evidenţia faţetele multiple şi posibilitătile de aplicare a lor în sfera diverselor discipline. Prin interdisciplinaritate se favorizează transferul
orizontal al cunoştinţelor dintr-o disciplină în alta.
În realizarea unui învăţământ modern, formativ, considerăm predarea – învăţarea interdisciplinară o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică; corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită.
Reuşita în activitatea profesională este strâns legată de încrederea pe care ne-o acordăm nouă, dar şi celorlalţi, atunci când relaţionăm. Încrederea de sine presupune cunoaşterea propriilor resurse, exprimarea clară a nevoilor şi dorinţelor, acceptarea limitelor şi formularea corectă a scopurilor.
Provocarea cea mai mare este legată de cum vor folosi elevii informaţiile şi abilităţile achiziţionate pentru a-şi creşte performanţa personală şi profesională şi cum vor facilita transferul de abilităţi. În acest context elevii vor fi antrenaţi într-o competiţie care, prin evaluarea achiziţiilor ştiinţifice şi experimentale, să le dezvolte :
- Capacitatea de prelucrare creativă a achiziţiilor obţinute la disciplinele de studiu (fizică, chimie, biologie, tehnologie) în contexte diferite şi complexe.
- Capacitatea de stabilire de corelaţii cu alte domenii de studiu
- Capacităţile de informare şi relaţionare, cooperare şi lucru în echipă.
- Capacitatea de comunicare eficientă.


Problema identificată
Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor fiind necesară corelarea cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ ca bază a reuşitei în activităţile desfăşurate. Această corelare se poate face prin transferul competenţelor dobândite în cadrul activităţilor şcolare.
Important este ca abordarea unei teme să fie văzută ca o modalitate modernă şi eficientă de realizare a lecţiilor. Corelarea obiectelor de studiu reprezintă un element de noutate în această activitate, ceea ce activează elevii, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă.
În acelaşi timp se creează şi un mediu propice de învăţare astfel încât fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă sau individual, evidenţiind şi modul de comunicare/cooperare în cadrul echipei.


Atuurile proiectului
Activităţile ce se vor desfăşura se vor axa pe abordarea practică a învăţării şi permite participanţilor să-şi conducă şi să-şi asume responsabilitatea învăţării în mod individual. Printre elementele metodologice ale demesului didactic se are în vedere implicarea personală a elevilor care vor învaţa din propria experienţă şi vor facilita învăţarea şi pentru alţii prin acordarea feedback-ului.
Instrumentele folosite pentru atingerea obiectivelor:
 1. Motivarea
 2. Dezvoltarea încrederii
 3. Crearea culturii de învăţare
 4. Dezvoltarea comunicării şi abilităţilor interpersonale
 5. Îmbunătăţirea muncii în echipă
 6. Luarea deciziilor şi rezolvarea obiecţiilor
 7. Abilităţi de conducere şi de leadership.
Aptitudinile de bază care s-au avut în vedere a fi dezvoltate sunt legate de:
- Comunicare prin acţiuni de selectare, evaluare, discuţie, prezentare.
- Aptitudini tehnice prin acţiuni legate de măsurare, înţelegere şi interpretare a informaţiei dintr-un grafic, transmitere a informaţiior utilizând grafice.
- Tehnologia informaţiei prin lucrul cu calculatorul, utilizarea programelor pentru procesarea şi producerea datelor, găsirea informaţiilor.
Disciplinele care stau la baza acestui demers didactic sunt: biologia, chimia, fizica, microbiologia.
Rezolvarea problemelor propuse se va face prin
 1. Activităţi de investigare prin acţiuni de cercetare şi analiză a problemelor.
 2. Activităţi de planificare prin acţiuni de planificare, organizare şi desfăşurare de activităţi menite să rezolve problema ivită.
 3. Activităţi de verificare şi evaluare prin verificare eficienţei activităţilor
 4. Activităţi de muncă în colaborare:
  1. Analiză şi pregătire prin sintetizarea ideilor, construirea unui scop comun, elaborarea unui plan de acţiune.
  2. Planificare prin planificarea desfăşurării activitălor complexe în/ de grup.
  3. Lucrul în echipă prin desfăşurarea activităţilor în/ de grup.
  4. Verificare şi evaluare prin verificarea rezultatelor aşteptate în urma activităţilor în/ de grup.


Obiective generale

Obiective specifice

- Promovarea unei culturi de îmbunătăţire a calităţii la nivelul şcolii
- Dezvoltarea capacităţii elevilor de a de corela informaţii din cadrul diverselor discipline (fizică, biologie, chimie, tehnologie)
- Stimularea creativităţii elevilor şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play
Corelarea deprinderilordobandite la disciplinele de specialitate cu noţiunile teoretice de la disciplinele de cultură generală, în scopul realizarii unei aplicatii din sfera de interes a elevilor de la acest profil.
- Stimularea interesului ştiinţific, a disponibilităţilor de informare şi organizare prin exploatarea eficientă a resurselor de documentare şi adaptarea acestora la tipul de activitate propusă.
- Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice.
- Evidenţierea laturii aplicative a microbiologiei prin abordarea interdisciplinară a tematicilor prezentate.
- Stimularea curiozităţii elevilor şi motivarea acestora la participarea activă în cadrul întâlnirilor, prin modul de organizare, prezentare şi comunicare a informaţiilor.
- Perfectionarea modalitatilor de prezentare şi comunicare ;(Power Point, videoproiector) cu realizarea unor materiale cât mai complete si sugestive pentru prezentara importanţei microorganismelor în ştiinţă şi tehnologie, aplicatiile practice, importanta tehnologică a microorganismelor


Activităţi*

- Iniţierea proiectului şi întâlnirea pregătitoare
- Identificarea resurselor umane şi materiale în vederea realizării proiectelor pe următoarele secţiuni: chimie, biologie, fizică, industrie alimentară, protecţia mediului.
Organizarea documentării asupra informaţiilor ştiinţifice utilizând resursele informaţionale, culegerea datelor din domeniu de activitate (Internet si alte surse de date pentru documentare, comunicare)
- Instruirea elevilor privind modalităţile de prezentare a informaţiilor utilizând resursele informatice şi ţinând cont de criteriile anunţate.
- Prezentarea proiectelor şi evaluarea lor. Jurizarea se va face pe secţiunile precizate. Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru elevi. Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia elevilor, acurateţea lucrării.
- Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare şi diplome pentru elevi .
- Organizarea şi desfăşurarea concursului interactiv: formarea echipelor mixte, derularea probelor interactive, jurizarea şi desemnarea câştigătorilor. Se vor acorda premii I, II, III pentru modul de implicare, capacitate de transfer a cunoştinţelor şi abilităţi de comunicare în relaţiile personale.
- Promovarea proiectului
- Evaluarea proiectului

* activităţile - prezentare sintetică - vor fi ataşate anexelor acestui proiect


Rezultatele proiectului şi impactul scontat
1. privind elevii
- îmbunătăţirea performanţelor şi învăţare continuă prin evaluare- autoevaluare şi solicitare de feed-back.
- creşterea interesului pentru studierea ştiinţelor;
- dezvoltarea spiritului de competiţie;
- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între elevi.
2. privind cadrele didactice
- familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru discipline de cultură generală şi ştiinţe.
- creşterea interesului celor implicaţi pentru studierea ştiinţelor
- îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare între diferite arii curriculare cadrul şcolii
3. privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate
- creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii.
4. privind produsul finit al proiectului
- realizarea unei pagini wiki cu toate lucrările expuse în fiecare etapă, pe secţiuni.


Metode de diseminare a rezultatelor
- Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice, în cadrul catedrelor şi Consiliului profesoral.
- Ideea, activităţile şi rezultatele proiectului vor fi prezentate cu ocazia activităţilor de peer learning şi peer review
- Promovarea proiectului în reviste, simpozioane, mass-media.


Criterii de evaluare
În evaluarea proiectului se vor avea în vedere:
- Activităţi de evaluare periodică
- Feedback permanent
- Evaluare finală


Indicatori cantitativi
- Numărul de elevi implicaţi
- Numărul de materiale realizate
- Numărul de întâlniri realizate


Indicatori calitativi
- Dezvoltarea comunicării între diferite grupuri de elevi, profesori
- Sprijinirea elevilor să realizeze o învăţare durabilă şi cu sens, prin interacţiunile permanente între discipline şi prin relevanţa explicită a competenţelor formate în raport cu nevoile personale, sociale şi profesionale


Anexe
- Descrierea grupului de elevi implicaţi
- Lista elevilor implicaţi
- Descrierea activităţilor realizate
- Rapoarte sintetice asupra activităţilor realizate
- Buletin informativ